Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst en behoudens uitdrukkelijke bijzondere voorwaarden, zijn de onderhavige algemene voorwaarden de enige die van toepassing zijn, met uitsluiting van die van de klant. Door een bestelling te plaatsen, erkent de klant er kennis van te hebben genomen op het ogenblik van de bestelling, de clausules ervan te aanvaarden en af te zien van het gebruik van zijn eigen algemene voorwaarden. Geen enkele afwijking van deze voorwaarden zal worden toegestaan, tenzij met voorafgaand schriftelijk akkoord van HANDY BELGIUM. De niet-uitvoering van een bepaling van deze voorwaarden kan niet geïnterpreteerd worden als een verklaring van afstand door HANDY BELGIUM om van deze bepaling gebruik te maken. Tenzij HANDY BELGIUM, in welke vorm dan ook, een recentere versie van de algemene voorwaarden zou meedelen, zullen de huidige algemene voorwaarden, vanaf hun aanvaarding overeenkomstig de vorige paragraaf, ook van toepassing zijn op alle toekomstige betrekkingen tussen de partijen.
 2. De agenten, tussenpersonen, vertegenwoordigers en personeelsleden van HANDY BELGIUM zijn niet gemachtigd om deze laatste in te schakelen. De contacten zijn voor HANDY BELGIUM pas definitief bindend wanneer zij ondertekend zijn door een persoon die bevoegd is om de vennootschap te binden.
 3. De informatie in de catalogi, brochures en prijslijsten is louter indicatief en kan niet worden beschouwd als een verbintenis van HANDY BELGIUM .
 4. De in offertes, bestellingen en contracten vermelde prijzen worden berekend op basis van de tarieven op de datum van hun opstelling. In geval van wijziging van de kosten van materialen, producten, lonen of sociale lasten, zullen de prijzen automatisch worden aangepast voor alle diensten die op het moment van deze wijzigingen niet zijn verricht. De prijzen zijn exclusief BTW en exclusief afvalverwijdering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. De prijzen kunnen periodiek door HANDY BELGIUM worden aangepast aan de gezondheidsindex om rekening te houden met de stijging van de kosten van levensonderhoud.
 6. HANDY BELGIUM behoudt zich het recht voor haar aanbiedingen op elk moment te wijzigen zolang deze niet door de klant zijn aanvaard. Offertes zijn geldig gedurende 15 kalenderdagen vanaf de dag van afgifte van de offerte. Om geldig te zijn, moet de offerte van HANDY BELGIUM binnen deze periode uitdrukkelijk worden goedgekeurd.
 7. In geval van annulering van een bestelling op initiatief of door toedoen van de klant, zal deze laatste een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, conventioneel en gelijk aan 8% van het totale bedrag van de overeenkomst, met een minimum bedrag van € 150,00.
 8. De klant verbindt er zich toe HANDY BELGIUM toegang te verlenen tot de lokalen die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst tijdens de volledige kantooruren en/of op de specifieke uren die in de overeenkomst zijn bepaald, opdat HANDY BELGIUM zijn verbintenissen kan nakomen. Zij verbindt zich er tevens toe water, elektriciteit en eventuele verwarming van de lokalen te leveren. Onnodige verplaatsingen (zoals bijvoorbeeld het niet toegankelijk zijn van de lokalen, het niet kunnen werken door gebrek aan water, elektriciteit, enz.), evenals werkloosheid van het personeel door toedoen van de klant, zullen worden aangerekend tegen de dagtarieven.
 9. HANDY BELGIUM heeft het recht haar overeenkomsten met de klant, geheel of gedeeltelijk, door derden te laten uitvoeren.
 10. HANDY BELGIUM heeft het recht om, zonder voorafgaand akkoord van de klant, de overeenkomst met de klant geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. Vanaf de datum van kennisgeving van de overdracht, is HANDY BELGIUM bevrijd van alle verbintenissen ten opzichte van de klant en kan de klant zijn rechten enkel nog tegen deze derden doen gelden.
 11. Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen contant te betalen. Eventuele betalingen aan wederverkopers, makelaars of derden kunnen niet in aanmerking worden genomen voor de verrekening van de facturen. De facturen zijn betaalbaar op het hoofdkantoor van HANDY BELGIUM, alle hieraan verbonden kosten zijn ten laste van de klant.
 12. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de toepassing mee van een intrest van 8% per jaar en een conventionele, forfaitaire en onherleidbare verhoging van 10% met een minimum van € 50,00, onverminderd de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden. In dit opzicht vormt de ontvangst van de factuur van rechtswege en overeenkomstig artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek een ingebrekestelling van de schuldenaar zonder dat een akte vereist is en door het loutere verstrijken van de termijn.
 13. In geval van onbetaalde facturen op hun vervaldag, verliezen alle andere facturen waarvan de betaling niet op de vervaldag werd uitgevoerd, het voordeel van de toegekende termijn en worden zij onmiddellijk opeisbaar zonder ingebrekestelling.
 14. In geval van niet-betaling van een factuur of in geval van wijziging van de toestand van de klant, zoals overlijden, onbekwaamheid, ontbinding of wijziging van de vennootschap, precaire solvabiliteit, procedure van gerechtelijke reorganisatie, faillissement, nieuwe leidinggevenden, enz., behoudt HANDY BELGIUM zich het recht voor haar werkzaamheden stop te zetten en het lopende contract te beëindigen, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
 15. Behoudens uitdrukkelijke bepaling van een door HANDY BELGIUM aanvaarde termijn, zijn de leverings- en/of uitvoeringstermijnen louter indicatief. Geen enkele vertraging, om welke reden dan ook, kan aanleiding geven tot een annulering van de bestelling of van het contract, noch tot het betalen van schadevergoeding.
 16. De werken worden uitgevoerd volgens de regels van het vak, tenzij uitdrukkelijk bepaald in bijzondere bestekken of specifieke en gedetailleerde richtlijnen, volgens technische en esthetische criteria die door HANDY BELGIUM naar eigen goeddunken worden bepaald. Formeel wordt bepaald dat HANDY BELGIUM alleen een middelenverbintenis aangaat en geen resultaatsverbintenis.
 17. Alle garanties die door HANDY BELGIUM bij de bestelling of in het kader van bijzondere voorwaarden worden gegeven, zijn slechts van toepassing indien de klant het product op een correcte manier gebruikt en elk defect onmiddellijk wordt gemeld. De garantie geldt niet in geval van ongeval, nalatigheid, oneigenlijk gebruik of vreemde oorzaken. Met uitzondering van de garanties vermeld in de bijzondere voorwaarden, geeft HANDY BELGIUM geen enkele waarborg, rechtstreeks of onrechtstreeks, op de verkochte goederen en de uitgevoerde werken.
 18. HANDY BELGIUM wijst alle verantwoordelijkheid af voor breuk of beschadiging van installaties ten gevolge van de slechte staat van de gebouwen, het meubilair en de materialen en voor krassen op ramen en glas.
 19. Behalve in de gevallen voorzien in deze algemene voorwaarden en behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen, zal HANDY BELGIUM nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld, wat ook de oorzaak moge zijn, voor de betaling van schadevergoeding aan de klant of aan derden. In geen enkel geval kan HANDY BELGIUM aansprakelijk worden gesteld om de klant of derden te vergoeden voor onvoorziene, onrechtstreekse of gevolgschade, met inbegrip van, zonder dat deze opsomming limitatief is, winstderving, vermindering van de gebruikswaarde, verlies van goodwill of elk verlies van commerciële mogelijkheden, financiële, commerciële, huur- of elk ander soort schade, rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door haar materiaal of personeel. In ieder geval zijn de schadevergoedingen en intresten die HANDY BELGIUM verschuldigd zou zijn, beperkt tot een bedrag van 500,00 euro per schadelijk feit.
 20. De aanvaarding van de werkzaamheden van HANDY BELGIUM of het gedeeltelijk gebruik ervan geldt als definitieve goedkeuring van het geleverde werk. Elke klacht, van welke aard ook, betreffende het personeel of de verrichte werkzaamheden moet, om ontvankelijk te zijn, per aangetekende brief worden meegedeeld binnen acht dagen na het feit of de werkzaamheden die het voorwerp van de klacht uitmaken. Dergelijke vorderingen schorten evenwel geenszins de verplichting tot betaling op de overeengekomen termijn op.
 21. Evenzo zal geen enkele klacht betreffende facturen worden aanvaard, tenzij deze bij aangetekend schrijven is geformuleerd binnen acht dagen na de verzending ervan.
 22. Het beroep tussen partijen moet – in welke vorm dan ook – binnen een jaar worden aangetekend. Beroep ingesteld in het kader van niet-betaling van een verschuldigd bedrag kan door een van de partijen worden aangetekend binnen een jaar na de laatste betaling die de andere partij aan die partij verschuldigd is.
 23. Het door HANDY BELGIUM geleverde en gebruikte onderhoudsmateriaal blijft haar eigendom. Indien de overeenkomst voorziet in het opslaan van materiaal in de lokalen van de klant, zal de klant een gesloten ruimte ter beschikking stellen voor de opslag. Bij gebreke daarvan aanvaardt de klant de aansprakelijkheid voor het verdwijnen van het materiaal dat hem zou worden gefactureerd tegen de vervangingswaarde in nieuwe staat en tegen de geldende prijs.
 24. Indien de klant werken uitvoert in de lokalen die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst, verbindt hij er zich toe HANDY BELGIUM minstens één week voor de aanvang van de werken te verwittigen. Naargelang de aard en de omvang van deze werken, is HANDY BELGIUM gerechtigd de uitvoering van haar diensten op te schorten tot de voltooiing van voornoemde werken en is HANDY BELGIUM bovendien gerechtigd, in voorkomend geval, bijkomende reinigingskosten te factureren tijdens het eerste onderhoud volgend op deze voltooiing.
 25. De klant verbindt zich ertoe geen enkel personeelslid van HANDY BELGIUM, waarmee hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst contact zou hebben gehad, rechtstreeks of onrechtstreeks, en in welke vorm ook, in dienst te nemen tot het verstrijken van een termijn van zes maanden die ingaat op de dag hetzij van het einde van de overeenkomst, hetzij van het ogenblik waarop dit personeelslid ophoudt personeelslid van HANDY BELGIUM te zijn. Elke inbreuk op deze verplichting verplicht de klant ertoe HANDY BELGIUM te vergoeden voor de geleden schade, zonder dat deze vergoeding evenwel minder kan bedragen dan de som van € 1.440,00. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming is het personeel van HANDY BELGIUM niet gemachtigd andere werkzaamheden te verrichten dan die welke in het contract zijn voorzien. Indien dergelijke werkzaamheden echter op verzoek van de klant worden verricht, worden zij hem gefactureerd tegen de dagtarieven.
 26. In geval van niet-nakoming door de klant van één van zijn verbintenissen, zoals bijvoorbeeld niet-betaling van facturen op hun vervaldag, heeft HANDY BELGIUM, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, het recht om, naar eigen goeddunken, ofwel de uitvoering van zijn eigen verbintenissen op te schorten, ofwel de overeenkomst te verbreken. In het laatste geval zal dit automatisch en zonder ingebrekestelling worden geregeld, door middel van een eenvoudige kennisgeving per aangetekende brief. In dergelijk geval zal de klant eveneens aan HANDY BELGIUM een conventionele en forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 50% van de prijs van de resterende werkzaamheden die in het kader van de overeenkomst moeten worden uitgevoerd, onverminderd de andere bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden.
 27. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, worden onderhouds- of schoonmaakcontracten gesloten voor een periode van één jaar, die van jaar tot jaar stilzwijgend kan worden verlengd, tenzij een van de partijen de andere per aangetekende brief in kennis stelt van haar wens om daarvan af te zien, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldatum.
 28. De levering van de goederen en de overdracht van de risico’s vinden plaats bij het vertrek van de goederen bij HANDY BELGIUM.
 29. HANDY BELGIUM mag alle bedragen die HANDY BELGIUM aan de klant verschuldigd is, ongeacht de oorsprong of rechtsgrond van deze schulden, verrekenen met bedragen die de klant aan HANDY BELGIUM verschuldigd is (ongeacht of de voorwaarden voor wettelijke schuldvergelijking vervuld zijn of niet).
 30. De eventuele nietigheid van een bepaling van de onderhavige algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen.
 31. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. In geval van geschillen van welke aard ook zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd.